SOS Nitra odťahovka
D&T truck odťahovka

Výcvik vodičov

Prihláste na naše kurzy a získajte nasledovné vodičské oprávnenia.

Vodčské oprávnenie skupiny AM

Do skupiny motorových vozidiel AM patria

a) dvojkolesové motorové vozidlá alebo trojkolesové motorové vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 25 až 45 km.h-1, ktoré sú charakterizované,
1. ak ide o dvojkolesové vozidlo, motorom, ktorého zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora alebo ktorého najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora, a
2. ak ide o trojkolesové vozidlo, motorom, ktorého zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade zážihového motora, najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade spaľovacieho motora alebo ktorého najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora, a
b) ľahké štvorkolky, ktorými sú štvorkolesové motorové vozidlá, ktorých prevádzková hmotnosť je menšia ako 350 kg bez hmotnosti batérií v prípade elektrických vozidiel, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť nepresahuje 45 km.h-1, a ktorých
1. zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade zážihových motorov,
2. najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade iných spaľovacích motorov, alebo
3. najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora

Rozsah výcviku

Teória

20 hodín: pravidlá cestnej premávky

2 hodiny: náuka o vozidlách a ich údržba

3 hodiny: teória vedenia vozidiel

4 hodín: zásady bezpečnej jazdy

3 hodín: opakovanie

Praktický výcvik

2 hodín: autotrenažér

3 hodín: náhradná výcviková plocha

1 hodina: flexi

2 hodiny: cestná premávka

1 hodina: praktická údržba

400 €

cena kurzu

Podmienky

vek 15 rokov

zdravotná spôsobilosť

trvalý pobyt na území SR

Cena kurzu je pohyblivá a stanovená dohodou v zmysle zákona o cenách č.18/1996 Z.z.

Vodčské oprávnenie skupiny A1

Do skupiny motorových vozidiel A1 patria


a) dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1, ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 125 cm3 a výkon nie je väčší ako 11 kW a pomer výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 0,1 kW/kg,
b) motorové trojkolky, ktorými sú vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami, vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem väčší ako 50 cm3, ak je to spaľovací motor, alebo s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1, ktorých výkon nepresahuje 15 kW.

Rozsah výcviku

Teória

20 hodín: pravidlá cestnej premávky

2 hodiny: náuka o vozidlách a ich údržba

3 hodiny: teória vedenia vozidiel

4 hodíny: zásady bezpečnej jazdy

3 hodiny: opakovanie

Praktický výcvik

3 hodíny: náhradná výcviková plocha

3 hodiny: flexi

9 hodín: cestná premávka

1 hodina: praktická údržba

690 €

cena kurzu

Podmienky

vek 16 rokov

zdravotná spôsobilosť

trvalý pobyt na území SR

Cena kurzu je pohyblivá a stanovená dohodou v zmysle zákona o cenách č.18/1996 Z.z.

Vodčské oprávnenie skupiny A2

Do skupiny motorových vozidiel A2 patria:

dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s výkonom nepresahujúcim 35 kW, s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0,2 kW/kg, ktoré nie sú odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu

Rozsah výcviku

Teória

20 hodín: pravidlá cestnej premávky

2 hodiny: náuka o vozidlách a ich údržba

3 hodiny: teória vedenia vozidiel

4 hodíny: zásady bezpečnej jazdy

3 hodiny: opakovanie

Praktický výcvik

3 hodíny: náhradná výcviková plocha

3 hodiny: flexi

9 hodín: cestná premávka

1 hodina: praktická údržba

790 €

cena kurzu

Podmienky

vek 18 rokov

zdravotná spôsobilosť 

trvalý pobyt na území SR

Cena kurzu je pohyblivá a stanovená dohodou v zmysle zákona o cenách č.18/1996 Z.z.

Vodčské oprávnenie skupiny A

Do skupiny motorových vozidiel A patria:


a) dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km.h-1 alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora,
b) motorové trojkolky podľa odseku 3 písm. b) s výkonom presahujúcim 15 kW.

Rozsah výcviku

Teória

20 hodín: pravidlá cestnej premávky

2 hodiny: náuka o vozidlách a ich údržba

3 hodiny: teória vedenia vozidiel

4 hodíny: zásady bezpečnej jazdy

3 hodiny: opakovanie

Praktický výcvik

3 hodíny: náhradná výcviková plocha

3 hodiny: flexi

9 hodín: cestná premávka

1 hodina: praktická údržba

890 €

cena kurzu

Podmienky

vek 24 rokov

zdravotná spôsobilosť

trvalý pobyt na území SR 

Cena kurzu je pohyblivá a stanovená dohodou v zmysle zákona o cenách č.18/1996 Z.z.

Vodčské oprávnenie skupiny B

ŠTUDENTI CENA: 999,-€

VÝCVIK NA VOZIDLE S AUTOMATICKOU PREVODOVKOU CENA: 1100,-€

Do skupiny motorových vozidiel B patria


a) motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg,
b) motorové vozidlá podľa písmena a) s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4 250 kg.

Rozsah výcviku

Teória

20 hodín: pravidlá cestnej premávky

2 hodiny: náuka o vozidlách a ich údržba

3 hodiny: teória vedenia vozidiel

4 hodíny: zásady bezpečnej jazdy

3 hodiny: opakovanie

Praktický výcvik

4 hodíny: autotrenažér

4 hodíny: náhradná výcviková plocha

6 hodin: flexi

24 hodín: cestná premávka

1 hodina: praktická údržba

999 €

cena kurzu

Podmienky

vek 17 rokov

zdravotná spôsobilosť

trvalý pobyt na území SR

Cena kurzu je pohyblivá a stanovená dohodou v zmysle zákona o cenách č.18/1996 Z.z.

Vodčské oprávnenie skupiny BE

Do skupiny motorových vozidiel BE patria

jazdné súpravy pozostávajúce z ťažného vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg.

Rozsah výcviku

Teória

6 hodín: pravidlá cestnej premávky

2 hodiny: náuka o vozidlách a ich údržba

2 hodiny: teória vedenia vozidiel

3 hodíny: zásady bezpečnej jazdy

3 hodiny: opakovanie

Praktický výcvik

2 hodíny: náhradná výcviková plocha

1 hodina: flexi

4 hodíny: cestná premávka

600 €

cena kurzu

Podmienky

vek 18 rokov

zdravotná spôsobilosť

trvalý pobyt na území SR

Cena kurzu je pohyblivá a stanovená dohodou v zmysle zákona o cenách č.18/1996 Z.z.

Vodčské oprávnenie skupiny C

Do skupiny motorových vozidiel skupiny C patria:

 motorové vozidlá okrem skupiny D1 alebo D, ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča a ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg; k motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

Rozsah výcviku

Teória

6 hodín: pravidlá cestnej premávky

14 hodin: náuka o vozidlách a ich údržba

2 hodiny: teória vedenia vozidiel

6 hodíny: zásady bezpečnej jazdy

3 hodiny: opakovanie

Praktický výcvik

4 hodíny: náhradná výcviková plocha

3 hodiny: flexi

24 hodín: cestná premávka

6 hodiny: praktická údržba

1680 €

cena kurzu

Podmienky

vek 21 rokov a musíte byť už držiteľom vodičského oprávnenia skupiny "B"

zdravotná spôsobilosť

psychologická spôsobilosť

trvalý pobyt na území SR

Cena kurzu je pohyblivá a stanovená dohodou v zmysle zákona o cenách č.18/1996 Z.z.

Vodčské oprávnenie skupiny CE

Do skupiny motorových vozidiel CE patria:

jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny C a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.

Rozsah výcviku

Teória

6 hodín: pravidlá cestnej premávky

2 hodiny: náuka o vozidlách a ich údržba

2 hodiny: teória vedenia vozidiel

3 hodíny: zásady bezpečnej jazdy

3 hodiny: opakovanie

Praktický výcvik

2 hodíny: náhradná výcviková plocha

1 hodina: flexi

6 hodín: cestná premávka

2 hodina: praktická údržba

780 €

cena kurzu

Podmienky

vek 21 rokov a musíte byť držiteľom vodičského oprávnenia skupiny "C"

zdravotná spôsobilosť

psychologická spôsobilosť

trvalý pobyt na území 

Cena kurzu je pohyblivá a stanovená dohodou v zmysle zákona o cenách č.18/1996 Z.z.

Vodčské oprávnenie skupiny T

Do skupiny motorových vozidiel T patria:

poľnohospodárske traktory a lesné traktory, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo.

Rozsah výcviku

Teória

20 hodín: pravidlá cestnej premávky

6 hodin: náuka o vozidlách a ich údržba

2 hodiny: teória vedenia vozidiel

4 hodíny: zásady bezpečnej jazdy

3 hodiny: opakovanie

Praktický výcvik

4 hodíny: náhradná výcviková plocha

3 hodiny: flexi

6 hodín: cestná premávka

3 hodiny: praktická údržba

720 €

cena kurzu

Podmienky

vek 17 rokov

zdravotná spôsobilosť

trvalý pobyt na území SR

Cena kurzu je pohyblivá a stanovená dohodou v zmysle zákona o cenách č.18/1996 Z.z.

Vodčské oprávnenie skupiny D

Cena z C na D je 1680,- €     Cena z B na D je 2820,- €      Cena z  B na C, D je 2820,-€

Do skupiny motorových vozidiel D patria:

motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu viac ako ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

Rozsah výcviku

Teória

6 hodín: pravidlá cestnej premávky

14 hodin: náuka o vozidlách a ich údržba

2 hodiny: teória vedenia vozidiel

6 hodíny: zásady bezpečnej jazdy

3 hodiny: opakovanie

Praktický výcvik

1 hodína: náhradná výcviková plocha

4 hodiny: flexi

12 hodín: cestná premávka

3 hodiny: praktická údržba

1680 €

cena kurzu

Podmienky

vek 24 rokov

zdravotná spôsobilosť

psychologická spôsobilosť

trvalý pobyt na území SR

Cena kurzu je pohyblivá a stanovená dohodou v zmysle zákona o cenách č.18/1996 Z.z.